Klachtenreglement Stichting Startersloket

Artikel 1: Definities

1.1. Stichting Startersloket: Hiermee wordt verwezen naar Stichting Startersloket, een organisatie die zich richt op het begeleiden van startende en bestaande ondernemers en zzp'ers bij het opzetten en uitbouwen van hun onderneming, inclusief de uitvoering van re-integratieactiviteiten.

1.2. Cliënt: Een persoon die gebruikmaakt van de diensten van Stichting Startersloket, inclusief re-integratieactiviteiten.

1.3. Klacht: Elke uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van Stichting Startersloket.

1.4. Klager: De persoon die een klacht indient.

1.5. Klachtenfunctionaris: De functionaris aangesteld door Stichting Startersloket die belast is met de afhandeling van klachten conform dit reglement.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Dit klachtenreglement is van toepassing op alle klachten met betrekking tot de uitvoering van begeleidings- en re-integratieactiviteiten door Stichting Startersloket.

2.2. Dit klachtenreglement is van toepassing op zowel interne als externe klachten.

Artikel 3: Indienen van een klacht

3.1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van Stichting Startersloket, hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van het klachtenformulier onderaan deze pagina. Klachten mogen ook schriftelijk worden ingediend via info@startersloket.nl

3.2. Een klacht dient de volgende informatie te bevatten:
a. Naam en contactgegevens van de klager.
b. Een beschrijving van de klacht.
c. Datum en eventuele relevante documentatie.

Artikel 4: Behandeling van de klacht

4.1. De klachtenfunctionaris bevestigt de ontvangst van de klacht binnen vijf werkdagen en informeert de klager over de verdere procedure.

4.2. De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht en stelt, indien nodig, aanvullende informatie in.

4.3. De klachtenfunctionaris streeft ernaar om binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie te geven aan de klager.

Artikel 5: Klachtenregistratie en -evaluatie

5.1. Stichting Startersloket registreert alle ontvangen klachten en de afhandeling ervan.

5.2. Periodiek evalueert Stichting Startersloket de ontvangen klachten en neemt maatregelen om herhaling te voorkomen en de dienstverlening te verbeteren.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid en privacy

6.1. Stichting Startersloket behandelt klachten vertrouwelijk en respecteert de privacy van de klager.

6.2. Informatie met betrekking tot de klacht wordt alleen gedeeld met personen die direct betrokken zijn bij de afhandeling ervan.

Artikel 7: Slotbepalingen

7.1. Dit klachtenreglement is te raadplegen via de website van de organisatie.

7.2. Stichting Startersloket behoudt zich het recht voor om dit klachtenreglement te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

Dit klachtenreglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting Startersloket en is voor het laatst geüpdatet op 20 januari 2024.

Klachtenformulier